വര്ഗീകരണം

വാർത്താക്കുറിപ്പ്

ഞങ്ങളുടെ ടീം ബന്ധപ്പെടുക

  • സൌഖ്യമാക്കേണമേ ഫോഴ്സ് ബയോ-മെദിതെഛ് ഹോൾഡിങ്സ് ലിമിറ്റഡ്
  • Add: 6788 Songze Avenue, Qingpu District, Shanghai 201706, China
  • ഫോൺ: + 86-21-62728646
  • ഫാക്സ്: + 86-21-62710529
  • ഇ-മെയിൽ: exportglobal@healforce.com
  • കോണ്ടാക്ട് പേഴ്സൺ: മിസ്റ്റർ. ബിൽ ഒറ്റക്കായിരിക്കും
  • വെബ്സൈറ്റ്: www.healforce.com

ആരോഗ്യം എന്ന മന്ത്രാലയം 3 പ്രധാന ആശുപത്രി പദ്ധതികൾക്ക് ഫോഴ്സ് സുഖപ്പെടുത്താൻ സാംബിയ മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് സന്ദർശനത്തിന്റെ

 തീയതി: 2018-06-26 14:05:02

ആരോഗ്യം എന്ന മന്ത്രാലയം 3 പ്രധാന ആശുപത്രി പദ്ധതികൾക്ക് ഫോഴ്സ് സുഖപ്പെടുത്താൻ സാംബിയ മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് സന്ദർശനത്തിന്റെ

25 ന്, മെയ്, ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സാംബിയ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരുടെ, Ms.Wang, സൌഖ്യമാക്കേണമേ ഫോഴ്സ് ബയോ മെദിതെഛ് ഹോൾഡിങ്സ് ലിമിറ്റഡ്, ശ്രീ ജിയാൻ ഷാങ്, മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ശ്രീ .ഭവനടൂറിസവും ഷാങ്, അന്താരാഷ്ട്ര വിൽപ്പന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഒരു അംഗം അച്ചൊംപിഎദ് ഡയറക്ടർ, 3 പ്രധാന ആശുപത്രി പദ്ധതികൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഫോഴ്സ് ബയോ-മെദിതെഛ് ഹോൾഡിങ്സ് സൌഖ്യമാക്കുവാൻ ഒരു സന്ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു.

൮൦൦_൪൫൦_൮എഫ്ബ്൪൬൨൬൮ഫ്ബ്൨ദ്ദ്ഫെബ്ബഅ൨൮൨൧ഫ്൭അ൮ച്ബെ൫ ൮൦൦_൪൫൦_൨൭ച്൭൫ബെ൨ച്ചെബ്൨ച്ദ്ഫ്൭ഫ്൧൩ച്൯അ൪൪൪൯ദ്ബ്൫൦൪ ൮൦൦_൪൫൦_൭൧ബെ൬൭൭൧ച്൮൮ബ്൯൯ഫ്൭ബ്൧൨ച്ദബ്൯൭ദ്൬൯൭൧൧൩ ൮൦൦_൪൫൦_൮൯ഫ്൯ഫ്൦ദ്൩൭അ൧൪൩൨ഫ്൩അഎ൬ഫ്൬എ൫൫എ൪൭൬൩എ൩൧ ൮൦൦_൪൫൦_൩൮൧൨അ൨൮൭൮൩൬എച്൧൭ച്൮൬ച്ച്ച്ച്ബ്൨൭അ൧൪ദച ൮൦൦_൪൫൦_൮൫൯൯ച്൭൧൬൩൨൩എഎ൬ചെഅ൫എച്൮ദ്ഫെഎ൩൦൪എ൫ഫ്ബ് ൮൦൦_൪൫൦_൨൫൧൭൪൯൬൭ഫ്൫൬ദ്ചെ൮൯ദ്൫എ൮ചെ൪൧൯൪൬൧൧൫അഫ് ൮൦൦_൪൫൦_എ൮൦൬൮൫൧ബ്ദ്൭ദ൩൦൮അച്൭എഫ്൧ദ്ദ്൨൭അ൫൨൭൮൮൩ ൮൦൦_൪൫൦_എച്൩൮൮൩എ൫൮ബ്൮൬൮൧൬൪൦ച്൫൦൫ദ്൫ദ്൫൧എ൨൫൪ദ്ച് ൮൦൦_൬൦൦_൧൨ദ്ബ്ദ്൧൮൬൪ഫ്൨൯ച്൪എഎ൫അ൬൨൭൯എ൪൬൩൩൬൭എ൦൪ ൮൦൦_൬൦൦_൨൬ഫ്ച്൬എ൮൧ബ്ഫ്൯൧എ൭൬ച്൭ച്ച്൫ഫ്൯ദ്൦൫ഫ്൬ച്൨൧ച്൯

പകർപ്പവകാശം © 2017 ഫോഴ്സ് സൌഖ്യമാക്കേണമേ. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം.
ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!